KOLEKTOR EVT-SISTEMI d.o.o.

Moj račun

Meritve hrupa v okolju

Meritve hrupa v okolju

 

  Smo pooblaščeni izvajalec ocenjevanja hrupa z meritvami (ARSO št. pooblastila 35445-13/2023-2570-2

  z dne 09.10.2023 s pridobljeno akreditacijsko listino LP-067.

 

  Kdo in kdaj mora zagotoviti prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring hrupa v okolju?

  Ocenjevanje vira hrupa je dolžen zagotoviti upravljavec vira, ki povzroča hrupa v okolju.

  Ocenjevanje je potrebno zagotoviti po:

- prvem zagonu novega vira hrupa ali

- znatni spremembi obratovanja ali rekonstrukciji obratujočega vira hrupa ali

- po izvedenih ukrepih zmanjšanja ali preprečevanja širjenja hrupa  obratujočega vira hrupa.

 

  Katere naprave štejemo za vir onesnaževanja okolja s hrupom?

- Naprava, katere obratovanje zaradi izvajanja industrijske, obrtne, proizvodne, storitvene in

  podobnih dejavnosti ali proizvodne dejavnosti v kmetijstvu ali gozdarstvu povzroča v okolju

  stalen ali občasen hrup.

- Ta naprava je tudi objekt za izkoriščanje ali predelavo mineralnih surovin, strelišče ali poligon

  za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev, objekt za športne ali druge javne prireditve,

  zasidrano plovilo, na katerem zaradi izvajanja proizvodne ali storitvene dejavnosti nastaja hrup,

  gostinski ali zabaviščni lokal v nezagrajenem ali neprekritem prostoru, če uporablja zvočne naprave,

  nezagrajeno ali neprekrito gradbišče in zabaviščni objekt (npr. avtodrom, vrtiljak ali športno strelišče).

- Za napravo šteje tudi gostinski ali zabaviščni lokal, za katerega je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje,

  ne glede na to, da se dejavnost izvaja v zagrajenem in prekritem prostoru stavbe.