KOLEKTOR EVT-SISTEMI d.o.o.

Moj račun

Storitve skrbnika varstva okolja

Storitve pooblaščenca

Nudimo storitev skrbnika varstva okolja, skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) 

Kdaj mora podjetje imenovati skrbnika varstva okolja?

Podjetje mora imeti delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj eno osebo, ki opravlja naloge varstva okolja če:

 • je povzročitelj obremenitve, ki mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije iz 110. člena ZVO-2
 • je povzročitelj obremenitve, ki mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obrat iz 131. člena ZVO-2
 • je povzročitelj obremenitve, ki mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov iz 126. člena ZVO-2

  Kakšne so kazni, če se krši zakonodaja?

  Če podjetje nima imenovanega skrbnika varstva okolja je za prekršek predpisana globa:

 • od 20.000 do 40.000 € za pravno osebo,
 • od 1.500 do 2.000 € za odgovorno osebo pravne osebe.

 Kakšne naloge ima skrbnik varstva okolja v podjetju?

Naloge skrbnika varstva okolja so zlasti:

 • seznanjanje in svetovanje povzročitelju obremenitve v zvezi s predpisanimi ukrepi varstva okolja pri opravljanju njegove dejavnosti;
 • dajanje mnenj in predlogov povzročitelju obremenitve o ukrepih za zmanjševanje ali preprečevanje obremenjevanja okolja;
 • seznanjanje s pravili ravnanja z odpadki po tem zakonu in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi;
 • svetovanje pri uvajanju načel krožnega gospodarstva;
 • sodelovanje pri uvajanju za okolje manj škodljivih postopkov, tehnologij in proizvodov;
 • nadzorovanje in skrb za izvajanje predpisanih ukrepov varstva okolja pri opravljanju dejavnosti ter poročanje povzročitelju obremenitve o ugotovljenih pomanjkljivostih;
 • svetovanje povzročitelju obremenitve v zvezi z javnostjo podatkov o obremenjevanju okolja v skladu s tem zakonom;
 • seznanjanje zaposlenih o škodljivih vplivih naprave ali obrata na okolje in ukrepih za njihovo preprečevanje ali zmanjševanje;
 • sodelovanje z osebami, zadolženimi za varnost in zdravje pri delu in požarno varnost, ter svetovalcem za kemikalije;
 • sodelovanje pri pripravi načrtov za zaščito in reševanje po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • takojšnje obveščanje pristojne inšpekcije v primeru kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja ali izrednega dogodka ali nesreče, pri katerih pride do preseganja predpisanih mejnih vrednosti emisij v okolje ali ki pomembno vplivajo na okolje;
 • svetovanje upravljavcu, da v primeru izrednega dogodka ali nesreče ali kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja nemudoma sprejme ukrepe za omejevanje okoljskih posledic in preprečevanje morebitnih nadaljnjih izrednih dogodkov ali nesreč ali ukrepe, s katerimi zagotovi, da se skladnost s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja v najkrajšem možnem času ponovno vzpostavi;
 • vsaj enkrat letno za poslovodstvo pripravi pisno poročilo o ukrepih in izboljšavah, ki jih je treba izvesti, da bo zagotovljena skladnost ravnanja podjetja s predpisi s področja okolja, ter
 • druge naloge varstva okolja, ki jih določi povzročitelj obremenitve.